Puheterapia

Kohti parempaa kommunikointi- ja toimintakykyä

Puheterapia on puheen, kielen ja kommunikaation kuntoutusta. Päämääränä on, että kuntoutujan kommunikointi on arjessa helpompaa ja toimintakyky aikaisempaa parempi.

Puheterapia suunnitellaan aina yhdessä asetetuista tavoitteista sekä kuntoutujan vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista käsin. Meille voi tulla puheterapiaan niin lapset kuin aikuiset. Palvelemme kaikenikäisiä ihmisiä eri puolilla Suomea. Voimme järjestää puheterapian myös etäkuntoutuksena välimatkoista välittämättä.

Olemme Kelan palveluntuottaja vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Noudatamme Kelan standardia puheterapian suunnittelussa ja toteutuksessa.

Milloin lapsen kanssa puheterapiaan?

Lapset ohjaa puheterapiaan usein neuvola tai jokin muu lasta hoitava taho. Puheterapeutti arvioi lapsen puheen ja kielen kehitystä, ohjaa vanhempia ja tarvittaessa suunnittelee ja/ tai toteuttaa jatkokuntoutusta. Vanhemmat voivat myös itse varata ajan puheterapiaan meille.

Puheterapiaan hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi:
• Epäselvä puhe, äännevirheet
• Kielelliset vaikeudet, kehityksellinen kielihäiriö
• Viivästynyt puheen ja kielen kehitys
• Puutteet vuorovaikutus- ja kielenkäyttötaidoissa
• Ongelmat syömisessä ja nielemisessä
• Änkytys
• Äänihäiriö
• Lisäksi lapsen puhe voi olla ikätovereihin verrattuna hyvin vähäistä tai epäselvää.

Puuttuvien äänteiden harjoittelu onnistuu myös kotona. Lue puheterapeuttimme neuvot vanhemmille R-kirjain harjoitteluun.

Puheterapia auttaa lapsia kielen kehityksen häiriöissä.

Milloin aikuisen on hyvä hakeutua puheterapiaan

Aikuinen hakeutuu useimmiten puheterapiaan sairauden tai vammautumisen vuoksi. Syitä voivat olla esimerkiksi:

• Aivoverenkierronhäiriöstä johtuva afasia tai dysartria
• Neurologinen sairaus
• Epäselvä puhe
• Syömisen ja nielemisen häiriö
• Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus
• Äänenkäytön ongelma
• Äänihäiriö
• Äänen käheys tai väsyminen

Usein myös puheammattilaiset hyötyvät puheterapiasta.

Hyödynnä vahvuutemme

Vahvuutenamme on moniammatillinen kuntoutus: tiimeissä työskentelee puheterapeuttien lisäksi myös muita kuntoutusalan ammattilaisia.

Lisäksi puheterapiamme on aina yhteisöllistä: puheterapeutti tapaa kuntoutujan tämän arkiympäristössä ja ohjaa myös kuntoutujan lähiyhteisöä.

Lue lisää:
Kuntoutus on osa elämää – toimintamalli, joka toimii myös kuntoutujan mielestä.

Puheterapia on puheterapeutin ja kuntoutujan vuorovaikutusta.

Yksilö- tai ryhmäkuntoutus – arjen merkitys olennainen

Hyödynnämme yksilö- ja ryhmäkuntoutuksissa omaa toimintamalliamme Startti-Matka-Pysäkki®.

Molemmissa kuntoutusmuodoissa kuntoutuja tai kuntoutujat ja puheterapeutti tapaavat kuntoutujille luontevassa arkiympäristössä, esimerkiksi lapsen kanssa kotona, päiväkodissa tai koulussa. Ryhmäkuntoutuksessa on yleensä mukana noin 2–6 henkilöä.

Teknologia hyödyksi – etäkuntoutusta ja nettiterapiapelejä

Puheterapeuttimme hyödyntävät työssään uusimpia tutkimustuloksia ja tekniikkaa. Heillä on myös erinomaiset mahdollisuudet jatkuvaan kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen kuntoutujien parhaaksi. Puheterapia voi tapahtua myös etäkuntoutuksena välimatkoista välittämättä. Olemme toteuttaneet etäkuntoutusta jo vuodesta 2012 lähtien.

Nettiterapiapelit ovat äänteiden harjoitteluun kehittämiämme pelejä, lasta motivoivia ja helppokäyttöisiä niin kotona kuin koulussa. Pelilisensseihin voidaan sisällyttää myös puheterapeutin etäohjaus. Peleistä on saatavana myös ammattilaisversiot puheterapeuttien käyttöön.

Puheterapeuttimme hyödyntävät myös virtuaalitodellisuutta. Kolmiulotteinen virtuaalinen ympäristö luodaan tietokoneen avulla. Erilaiset ympäristöt aktivoivat, motivoivat ja tempaavat mukaansa ja niiden kautta päästään tekemään uudenlaisia harjoituksia. Virtuaalikuntoutus sopii kaikenikäisille.

Näin puheterapia etenee kohti tavoitteita

  1. Liikkeelle tutkimuksesta. Puheterapia käynnistyy tarvittaessa tutkimuksilla ja arvioinneilla.
  2. Suunnittelu yhteistyössä arjesta käsin. Suunnittelemme terapian aina yhdessä kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä kanssa. Suunnittelussa otetaan huomioon myös lähettävän tahon kuntoutussuunnitelma. Olennaista suunnittelussa ovat yhdessä asetetut tavoitteet sekä kuntoutujan vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet.
  3. Yksin tai ryhmässä. Puheterapiaa saa sekä yksilö- että ryhmäkuntoutuksena.
  4. Mukaan oma lähiyhteisö. Meillä puheterapia on yhteisöllistä kuntoutusta. Se tarkoittaa, että kuntoutujan lähi-ihminen tai ihmiset, esimerkiksi lapsen vanhemmat, osallistuvat puheterapiaan ja saavat myös terapeutilta ohjausta, tukea ja vinkkejä. Näin heillä on hyviä keinoja toimia arjessa niin, että kuntoutujan vahvuudet nousevat esille ja ongelmien vaikutus hänen toimintakykyynsä on mahdollisimman pieni.
  5. Apuvälineen. Puheterapeutti voi antaa arvion apuvälineen käytöstä ja apuvälineen käytön ohjausta.