Neurologinen fysioterapia

Keskushermoston ja ääreishermoston sairauksista tai vammoista kuntoutuville

Neurologinen fysioterapia on tarkoitettu keskushermoston ja ääreishermoston sairauksista tai vammoista kuntoutuville.

Neurologisen fysioterapian tavoitteena on parantaa toiminta- ja työkykyä sekä tukea kuntoutujan arjessa selviytymistä.

Neurologiseen fysioterapiaan hakeutuvalla voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

  • aivoverenkiertohäiriöt (AVH)
  • aivovamma tai selkäydinvamma
  • MS-tauti tai lihassairaus kuten ALS
  • Harvinaiset neurologiset sairaudet
  • Parkinsonin tauti
  • kehitysvamma, CP-vamma

Neurologinen fysioterapia elämäntilanteen tai sairauden tuomiin haasteisiin

Neurologinen fysioterapia perustuu yhdessä laadittuihin yksilöllisiin tavoitteisiin. Kuntoutus on aina kohdennettava kuntoutujan erilaisiin oirekuviin ja elämäntilanteisiin etenkin etenevissä sairauksissa sen eri vaiheissa. Siksi kuntoutuksen toteutustapoja täytyy olla useita.

Etenevissä neurologisissa sairauksissa on jo sairauden alkuvaiheessa hyvä harjoitella oireiden hallintaa ja löytää erilaisia vaihtoehtoja itsehoitomenetelmiksi. Asia tulisi ottaa huomioon ennen kuin sairaus vaikuttaa laajemmin työ- ja toimintakykyyn.

Kuntoutustarve painottuu joko sairastumisen alkumetreille tai sairauden jo edenneeseen vaiheeseen. Neurologinen kuntoutus on tarpeellista etenkin elämäntilanteen muuttuessa ja sairauden tuodessa uusia haasteita toimintakyvylle arkitoimissa ja kuntoutujan osallistumisessa.

Neurologinen kuntoutus perustuu uuden oppimiseen

Lähtökohtaisesti neurologinen fysioterapia perustuu uuden oppimiseen. Esimerkiksi jos tietyllä aivojen alueella ilmenee toimintahäiriöitä, toiset aivoalueet voivat ottaa tehtäväkseen hoitaa vaurioituneen alueen aiemmin ohjaamia toimintoja.

Keskushermostoa vaurioittavissa sairauksissa ja vammoissa ilmenee hyvin monimuotoisia oireita. Niiden laatu ja vaikeusaste ovat riippuvaisia siitä, missä kohtaa aivoja tai selkäydintä vauriot sijaitsevat, ja siitä, kuinka laajoja ne ovat.

Tavallisimpiin neurologisiin oireisiin kuuluu esimerkiksi ajattelun, muistin ja tunne-elämän häiriöt. Oireita voivat olla myös lihasheikkous, liikkeiden säätelyn häiriöt, kuten vapina, ataksia eli tahdonalaisten lihasten koordinoinnin ongelma tai tasapainohäiriöt. Myös kivut sekä virtsarakon ja suolen toimintahäiriöt voivat olla osa oireistoa.

Neurologinen fysioterapia ja menetelmät kuntoutujan tilanteen mukaan

Neurologinen fysioterapia sisältää aina alkukartoituksen. Alkukartoituksessa käydään läpi asiakkaan kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia sekä kartoitetaan haasteita, joihin voidaan vaikuttaa fysioterapeuttisin keinoin.

Alkukartoituksen pohjalta laadimme yksilöllisen terapiasuunnitelman ja tavoitteet, jotka tukevat kuntoutujaa ja tuovat kuntoutujan lähiverkoston osaksi kuntoutusta.

Harjoitteet osaksi arjen toimintoja

Neurologinen kuntoutus sisältää usein toiminnallisia harjoituksia, jotka pyritään viemään osaksi arjen toimintoja. Neurologinen fysioterapia voi sisältää myös muuan muassa liikkumisen harjoituksia, lihastoiminnan tai liikkuvuuden harjoitusta, tunnon koulutusta ja kipukuntoutusta. Käytettävät menetelmät valikoituvat kuntoutujan henkilökohtaisten tarpeiden ja alkukartoituksessa ilmenneiden kehityksenkohteiden mukaisesti.

Hyödynnämme neurologisessa fysioterapiassa monipuolista erikoisosaamistamme ja viimeisimpiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa, jotta kuntoutus olisi mahdollisimman laadukasta ja tuloksellista. Olennainen osa meidän toimintatapaamme on tiivis yhteistyö kuntoutujan lähiyhteisön kanssa myös tämän arjessa.

Neurologinen fysioterapia – tilat ja välineet

Neurologinen fysioterapia voi toteutua kuntoutujan kotona arkiympäristössä tai kuntoutusta varten suunnitelluissa esteettömissä tiloissamme. Jokaiselle kuntoutujalle löytyy harjoitteluun sopivat laadukkaat kuntoutusvälineet. Kuntosalimme ovat esteettömiä ja sopivat monipuoliseen harjoitteluun.

Teknisavusteisella klinikallamme on monipuoliset laitteistot ja välineet nimenomaan neurologiseen harjoitteluun. Klinikalla on mahdollista harjoitella monipuolisesti käden toimintoja, painokevennettyä kävelyä sekä erilaisia liikkumiseen, vartalonhallintaan, tasapainoon ja koordinaatioon liittyviä toimintoja.

Uusimmilla laitteillamme voidaan harjoittaa esimerkiksi havainto- ja muistitoimintoja. RecoveriX-aivokuntoutuslaitteisto on kehitetty erityisesti aivoverenkiertohäiriöiden kuntouttamiseen. Sitä voidaan käyttää sekä akuutin että kroonisen vaiheen kuntoutukseen.

Lue lisää: RecoveriX-aivokuntoutuksesta

Neurologinen fysioterapia hyödyntää uusinta teknologiaa, mm. RecoveriX-aivokuntoutuslaitteistoa.