Käyttöehdot

Käyttäessään Tutoris Oy:n verkkokaupassa myytäviä tuotteita ja palveluja käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä käyttöehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluja tai tuotteita.

1. Yleistä Tutoriksen verkkokaupasta ja -palveluista:

Tutoris oy:n verkkokaupassa myydään nettiterapiapalveluita, etäkuntoutuspalveluita sekä kuntoutuksen ja kehityksen tukemiseen hyödynnettäviä pelejä sekä sovelluksia ja muita tuotteita (jäljempänä ”pelit” tai ”tuotteet”). Em. palveluita ja tuotteita tuottaa Tutoris Oy. Palveluiden ja tuotteiden tarkemmat kuvaukset sekä käyttöohjeet löytyvät Tutoriksen ja Tutoris-kaupan internetsivustoilta.

Käyttäessään Tutoris Oy:n verkkokaupan palveluita ja tuotteita, asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia palveluiden ja tuotteiden käyttöehtoja. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää palveluita ja tuotteita, jos asiakas ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan.

Jos johonkin palveluihin tai tuotteisiin kuuluvaan osaan liitetyt erityisehdot poikkeavat näistä käyttöehdoista, kyseisen palvelun erityisehtoja noudatetaan ensi sijassa.

2. Palvelun toimittaminen ja muutokset palveluissa ja tuotteissa

Tutoris-kaupassa myytävät itsehoidolliset, ajasta riippumattomat palvelut ovat käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei käyttöaikaa ole erikseen rajoitettu tietyn palvelun osalta. Asiakas saa näihin palveluihin käyttöoikeuden palvelukuvauksissa määritellyllä tavalla. Palveluun kirjaudutaan tunnisteilla. Etäkuntoutuspalveluiden ajankohta varataan tai sovitaan tilanteen mukaan erikseen ja palvelu on käytettävissä palvelun yhteydessä olevan erillisen kuvauksen mukaisesti.

Tutoris Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet ilman minkäänlaista korvausvelvollisuutta ja ennalta ilmoittamatta muokata tai rajoittaa palvelua, lopettaa palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain, tai ottaa sen osan tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi. Tutoris ei takaa palvelun tai sen osien toimivuutta tai anna takuita, että palvelu toimii esteettä ilman käyttökatkoja tai virheitä.

3. Tunnisteet

Palveluiden ja tuotteiden ostaminen sekä käyttäminen edellyttävät rekisteröitymistä.

Asiakas on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuvasta käytöstä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmoittaa niitä muiden käyttöön. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Tutoris Oy:n palvelevaan numeroon, mikäli tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettoman osapuolen haltuun. Tällöin Tutoris Oy:llä on oikeus estää asiakkaan pääsy palveluun.

Asiakkaan Tutoris Oy:n palvelusta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet säilyvät Tutoris Oy:n omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tutoris Oy:llä on oikeus muuttaa tunnisteita syistä, jotka johtuvat esimerkiksi verkosta, asiakkaasta, palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta tai viranomaisten määräyksistä. Nettiterapiaan liittyviä nettipelejä pelattaessaTutoris Oy tallentaa rekisteröityneiden käyttäjien rekisteröitymis- ja pelaamisajat sekä -kestot rekisteriin palvelunkäyttäjän edistymisen seuraamiseksi. Rekisteriä käytetään vain asiakkaiden palvelun käytön valvontaan ja seurantaan. Palvelun käytön seuraaminen tapahtuu tunnisteiden (käyttäjätunnus) avulla. Rekisteri on rakennettu asiakkaan yksityisyyden suojaa kunnioittaen.

4. Maksulliset palvelut ja laskutus

Tutoris Oy:n nettikaupassa on saatavilla asiakkaalle maksuttomia ja maksullisia tuotteita sekä palveluita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti verkkosivustolla. Tutoris Oy:llä on oikeus muuttaa palvelun ja tuotteiden hintoja sekä laskutusperustetta oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä verkkokaupassa tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu. Tutoris Oy:llä on lisäksi oikeus muuttaa välittömästi hintoja vastaavasti, mikäli palveluun liittyvä arvonlisävero, muu julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisen asettama käytäntö muuttuu.

Mikäli Tutoris Oy lopettaa maksullisen palvelun tarjoamisen, Tutoris Oy sitoutuu palauttamaan asiakkaalle rahallisesti sen määrän, joka vastaa asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta, edellyttäen että palautettava määrä ylittää 3 euroa ja että asiakas ilmoittaa Tutoris Oy:lle jäljellä olevaan palautukseen tarvittavat tiedot pankkiyhteydestä.

Tuotteet ja palvelut maksetaan tietoturvallisen PayTrail-palvelun avulla. Nettiterapiapalvelut ja muut tuotteet ovat asiakkaan käytettävissä pääsääntöisesti välittömästi ostotapahtuman jälkeen. Etäkuntoutuksen reaaliaikaiset toteutusajankohdat varataan ja sovitaan erikseen.

Asiakkaalla on 14 vuorokauden peruutusmahdollisuus ostamaansa tuotteeseen ostohetkestä alkaen, mikäli palvelu on vielä käyttämätön. Tämän jälkeen tehtyjä peruutuksia ei hyvitetä. Palvelua tai tuotetta, jonka käyttäminen on aloitettu, ei palauteta tai peruuteta.

5. Palvelun käyttö

Palvelun ostaessaan asiakkaalle annetaan ostamaansa palveluun tai peleihin käyttöoikeus, joka on näiden Käyttöehtojen tai kyseisessä palvelussa kuvattujen erityisehtojen mukainen.

Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Tutoris -kaupan nettiterapiapalveluiden ja tuotteiden tarkoituksena on antaa ideoita ja apua itsehoitoon sekä omatoimiseen, itsenäiseen harjoitteluun. Tutoris Oy ei vastaa nettiterapian tai tuotteiden keinoin toteutettavan harjoittelun tuloksista tai harjoitteiden toimivuudesta. Kehityksellisten viiveiden ja pulmien (esimerkiksi äännevirheet, motorinen kömpelyys) kuntouttaminen vaatii säännöllistä ammattimaista harjoittelua ja usein terapeutin antamaa ohjausta ja terapiaa. Mikäli asiakkaan kehityksellinen haaste tai viive on vakava, Tutoris Oy suosittelee yhteydenottoa lääkäriin tai laillistettuun toiminta-, puhe-, tai fysioterapeuttiin. Käyttöehdot hyväksyessään asiakas on tietoinen, että Tutoris-kaupan palveluiden ja tuotteiden käyttö ei välttämättä korjaa asiakkaan kehityksellisiä viiveitä tai pulmia, kuten äännevirheitä.

6. Muutokset käyttöehdoissa ja palveluissa:

Tutoris Oy pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia palveluiden, pelien ja tuotteiden käyttöehtoihin. Merkittävistä ehtojen muutoksista ja niiden voimaantulon ajankohdasta ilmoitetaan Tutoris Oy:n Tutoris-kaupan verkkosivuilla ja/tai rekisteröityneille asiakkaille sähköpostin välityksellä. Asiakas sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja jatkaessaan tuotteen ja/tai palvelun käyttöä.

Tutoris Oy pyrkii huolehtimaan palveluiden, tuotteiden ja pelien mahdollisimman sujuvasta toimivuudesta. Tutoris Oy pidättää oikeuden muutoksiin tai poistoihin tuotteissa, palveluissa ja näiden sisällössä. Tutoris Oy pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen, mikäli muutokset aiheuttavat asiakkaalta edellytettäviä toimenpiteitä. Asiakkaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa mahdollisesti tarvittavista muutoksista asiakas vastaa omalla kustannuksellaan.

7. Vastuu palveluista ja vahingonkorvausvelvollisuus

Tutoris Oy:n vastuusta
Tutoris Oy ei vastaa tai ole korvausvelvollinen asiakkaalle palvelun virheellisestä toiminnasta, palvelussa olevista virheistä, puutteista, käyttökatkoista, käytön estymisestä tai palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä tai muista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista.

Tutoris Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Tutoris Oy ei vastaa tai ole korvausvelvollinen asiakkaalle, jos asiakkaan äännevirhe tai äännevirheet tai muut pulmat, joihin palvelulla haetaan tukea, eivät korjaudu palvelun käytön aikana.

Tutoris Oy ei vastaa palvelun sisällöstä eikä muusta palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Asiakas ei ole Tutoris-verkkokaupassa myytävien nettierapiapelien osalta potilassuhteessa Tutoris Oy:n. Asiakas on potilassuhteessa Tutoris Oy:n terapeuttiin käyttäessään etäkuntoutuspalveluita (reaaliaikainen ohjaus ja terapia). Nettikaupassa myytävä etäkuntoutus on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka laadukkaasta tuottamisesta vastuun kantaa palveluntuottajana Tutoris Oy. Tuotteisiin ja palveluihin sisältyvästä neuvonnasta ja kuntoutuksesta vastaavat Tutoris Oy:n laillistetut, etäkuntoutukseen perehtyneet terapeutit sekä verkkokaupan tukihenkilö.

Vahingonkorvausvaatimus tulee esittää Tutoris Oy:lle kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi tullut havaita vahingonkorvauksen aihe. Maksullisten palveluiden osalta Tutoris Oy:n vastuu kaikista vahingoista rajoittuu enintään siihen maksun määrään, jonka asiakas on maksanut vahingon kohteena olevasta maksullisesta palvelusta vahingon ajalta.

Asiakkaan vastuusta
Asiakas vastaa palvelun käytöstä sekä palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista. Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali ei saa loukata kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia tai olla käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Tutoris Oy:lle tai sen sopimuskumppaneille, palvelun tai tuotteiden muille käyttäjille, tai muille kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Tutoris Oy:lle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingon. Asiakkaan vastuuta palvelun materiaalin ja tekijänoikeuksien suhteen on määritelty lisäksi Käyttöehtojen luvussa 8.

8. Oikeudet palveluun ja palvelun sisältämään materiaaliin

Oikeudet
Tutoris Oy tai sen sopimuskumppanit omistavat palvelun ulkoasun ja palvelun sisältämän materiaalin suojatut oikeudet. Tutoris Oy ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia tai kirjoituksia, jotka Asiakas on pyynnöstä tai pyytämättä Tutoris Oy:lle toimittanut.

Asiakas ei saa käyttää palvelua siten että se rikkoo Tutoris Oy:n tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia. Ilman Tutoris Oy:ltä etukäteen saatua kirjallista lupaa asiakkaalla ei ole oikeutta valmistaa materiaalia, välittää tai levittää yleisölle, näyttää tai esittää julkisesti tai käyttää palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muuten kuin nämä käyttöehdot ja tekijänoikeuslaki sallivat. Rajoitus sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon.

Linkitys palveluun
Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki palvelun pääsivulle www.tutoris.fi/verkkokauppa. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa tai tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Tutoris Oy:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

9. KÄYTTÖOIKEUDEN VOIMASSAOLO

Käyttöoikeuden rajoittaminen
Tutoris Oy:llä on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttöä siten kuin näissä Käyttöehdoissa on ilmoitettu.

Ammattilisenssin käyttöoikeus
Tutoris Oy:n tarjoama nettiterapiapalveluiden ammattilaislisenssi on voimassa aina yhden vuoden (1v) kerrallaan. Ammattilaislisenssin ostaneella asiakkaalla on yhden käyttäjän lisenssi, ja hänellä ei ole lupaa antaa, jakaa, luovuttaa, lainata tai muuten jakaa lisenssinsä käyttöoikeutta tai salasanojaan joilla palveluun pääsee kenellekään toiselle osapuolelle tai omalle asiakkaalleen tai muulle taholle. Tutoris Oy:llä on oikeus rajoittaa tai estää tällaisen ammattilaislisenssin käyttö, mikäli lisenssin ostaja rikkoo lisenssin käyttöoikeutta tai näitä käyttöehtoja. Tutoris Oy ei palauta lisenssimaksua, mikäli ammattilaislisenssin ostaja tai hänen työntekijänsä tai edustajansa rikkoo näitä käyttöehtoja tai lisenssiehtoja.

Käyttöoikeuden päättymisen seuraus
Näihin käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset jäävät voimaan käyttöoikeuden päättymisen jälkeen.

10. MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA OMIIN TIETOIHIN

Suoramarkkinointi
Käyttäjän yhteystietoja ei hyödynnetä suora- tai muuhun markkinointiin. Mikäli asiakas haluaa suoramarkkinointimateriaalia Tutoris Oy:ltä, kirjautuu hän itse erillisellä lomakkeella infokirjeen saajaksi Tutoris Oy:n verkkosivuilla.

Tietojen tarkastaminen
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa verkkokauppaan itse tallentamansa henkilötiedot. Rekisteröityneen käyttäjän tunnukset ja henkilötiedot poistetaan siinä vaiheessa, kun ne ovat olleet käyttämättömänä viisi vuotta. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot tai poistamme verkkokaupan asiakkuuden kokonaan. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa verkkokaupan omalla tilillä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Erimielisyydet
Mahdolliset erimielisyydet Tutoris Oy:n ja Asiakkaan välillä pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Asiakkaalla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli osapuolet eivät pääse sovintoon, riita ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.

11. Tutoris Oy:n YHTEYSTIEDOT

Tutoris Oy:n yhteystiedot julkaistaan Tutoris Oy:n kotisivuilla sekä Tutoris-verkkokaupassa. Tutoris Oy ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista kotisivuillaan tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla.

Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

12. MUUTA

Käyttöoikeuden siirto
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Tutoris Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Tutoris Oy:llä on oikeus siirtää palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä asiakkaalle, jolloin asiakas voi halutessaan kieltää tietojen siirtämisen ja luovuttamisen. Tutoris Oy:n ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa Tutoris Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta.

Ehtojen voimassaolo
Nämä ehdot tulevat voimaan 1.11.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja sovelletaan kaikkiin palvelun asiakkuuksiin.

Kuluttajansuoja- muu lainsäädäntö
Näillä Käyttöehdoilla ei rajoiteta asiakkaalle kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

Asiakkaan vakuutus
Asiakas vakuuttaa että on tutustunut Käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin palvelua koskeviin erityisehtoihin ja sitoutuu kaikilta osin noudattamaan palvelujen käytössä mainittuja ehtoja.

Asiakas vakuuttaa että on ilmoittanut mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina.

13. Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com

Collector Lasku/Osamaksu

Collector Lasku/Osamaksu -palvelulla voit maksaa ostoksiasi jopa 5000 €:n saakka.

Collector Laskulle saat korotonta* maksuaikaa aina vähintään 30 päivää ja jopa 60 päivää.
Lasku erääntyy siis maksettavaksi vasta ostopäivää seuraavaan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. (* Maksuaikakorko on 0 %, ensimmäiseen laskuun lisätään 2,95 € laskutuspalkkio)

Voit maksaa laskun koko loppusumman eräpäivänä pois tai halutessasi voit valita 1-36 kk:n osamaksuerät. Osamaksu käynnistyy automaattisesti maksettuasi laskuun merkityn minimi osamaksuerän. Halutessasi voit maksaa myös suurempia osamaksueriä tai maksaa koko loppusumman kerralla pois.

Osamaksun korko on 1,6 % kuukaudessa, mikä vastaa 19,20 % nimellistä vuosikorkoa. Laskuun lisätään tilinhoitomaksu 2,95 € kuukaudessa, jolloin todellinen vuosikorko laskettuna 1000 €:n ostoksella on 21,3 %.

Valitessasi Collector Lasku/Osamaksun, saat tilaamasi tuotteet aina kotiin ennen niiden maksamista. Tämä tuo joustavuutta sekä turvallisuutta vaihtojen ja palautusten käsittelyyn.

Collector Lasku/Osamaksua voi käyttää henkilö, joka on täyttänyt 20 vuotta ja jolla on moitteettomat luottotiedot. Teemme luottotietojen tarkastuksen tilauksen yhteydessä. Myöhästyneistä maksuista ja maksamattomista laskuista veloitetaan 5 euron muistutusmaksu sekä 1,6 % kuukausikorko viivästyneeltä ajalta.

Saatte täydelliset Collector Lasku/Osamaksun ehdot seuraavista linkeistä:

Tarkemman palvelukuvauksen löydät https://www.collector.fi/henkiloasiakkaat/maksa-laskulla/
Yleiset lasku- ja tililuottoehdot löydät https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/Credit_terms_FI.pdf
Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottoehdot löydät https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/SECCI_FI.pdf

Luotonantajana toimii Collector Bank AB.