Kundregisterbeskrivning – Tutoris Oy

  • Etusivu
  • Kundregisterbeskrivning – Tutoris Oy
PALAA EDELLISELLE SIVULLE

1 Registeransvarig

Tutoris Oy (1844559-3)

Kajaaninkatu 15, 90100 Uleåborg

tfn 040 560 6271, 044 560 6009

2 Kontaktperson i ärenden som berör registret

Sari Arffman

Sektorchef för rehabiliteringen

tfn 044 560 6009 eller sari.arffman@tutoris.fi

Som dataskyddsombud hos Tutoris Oy fungerar Arja Kangas 044 560 4794, tietosuojavastaava@tutoris.fi

 3 Registrets namn

Registrets namn är kundregister.

4  Syfte och grund för behandling av personuppgifter

 

Personuppgifter samlas in för ett specifikt, explicit och legitimt syfte. Syftet med registret är att samla in, använda för planering och utförande av tjänster, och i enlighet med gällande lag lagra information om användarna av rehabiliterings- och vårdtjänster som tillhandahålls av Tutoris Oy.

5 Registrets datainnehåll

I registret ingår information om personer och enheter som har tagit del av eller ansökt om rehabilitering och vård hos Tutoris Oy. I registret ingår kundens personuppgifter, inklusive namn, adress, telefonnummer, e-postadress och betalningsförbindelser jämte bilagor med anknytning till utförandet av tjänster, dokument och rehabiliteringsplaner som utarbetats av övriga social- och hälsovårdsavdelningar eller medicinska enheter samt testformulär/mätare, besöksregister/vårdregister, planer för tjänstens förverkligande samt utlåtanden som används och produceras av Tutoris Oy. Med kundens samtycke kan registret även innehålla bilder och videomaterial från tiden för kundrelationen, men detta klargörs alltid separat. Uppgifterna har tillhandahållits av person som rekommenderat tjänsten, betalaren eller slutanvändaren eller hens anhöriga.

6  Regelmässiga uppgiftskällor

Kundregistrets personuppgifter erhålls  av den registrerade själv eller informationen är mottagen av person som rekommenderat tjänsten, betalaren eller slutanvändaren/hens släktingar.

 

7  Lagenligt utlämnande av uppgifter

Registrets personuppgifter överlåts till betalaren av tjänsten, tjänstens användare eller till dennes förmyndare/anhörig samt till den instans som i enlighet med kundens samarbetsavtal har gjort upp rehabiliteringsplanen. Uppgifterna överlåts med användarens eller dess förmyndares skriftliga tillåtelse. Från och med år 2017 har uppgifterna och sammanfattningarna av rehabiliteringens kundbesök också överförts från patientinformationssystemet till Kanta-arkivet. Uppgifterna överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8  Överföring av uppgifter till tredjeland eller internationell organisation

Informationen överförs inte till ett tredjeland eller en internationell organisation.

9  Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som har lagrats om hen i registret. Dessutom har hen  rätt att mot en tillräckligt noggrann och utförlig kontrollförfrågan få tillgång till de uppgifter och lagrade innehåll som berör hen själv. Begäran bör presenteras till dataskyddsombudet skriftligen, undertecknad och verifierad med kopia av identitetshandling försedd med bild.

10 Rätt till yrkande av korrigering och radering av uppgifter

Den registeransvarige bör korrigera av personen i personuppgiftsregistret indikerad felaktig uppgift. Den registeransvarige är också skyldig att på eget initiativ kontrollera registeruppgifternas relevans och aktualitet. Den registrerade kan också yrka på att den registeransvarige raderar de till den registrerade relaterade uppgifterna från registret.

11 Övriga rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att yrka på att behandlingen av personuppgifter begränsas. Den registrerade ska också ha rätt att erhålla personuppgifter, som hen har överlåtit till den registeransvarige, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätten att överföra sådana uppgifter till annan registeransvarig. Dessutom har den registrerade rätten att motsätta sig att uppgifterna behandlas, automatiserat beslutsfattande och profilering.

12 Radering och lagringstid av uppgifter

Den registeransvarige raderar uppgifter från registret då det inte längre föreligger affärsverksamhetsrelaterade grunder för behandlingen av uppgifterna, eller om den berörda personen själv på rättsliga grunder ber den registeransvarige radera hens uppgifter.

Personuppgifterna raderas då det inte längre finns någon grund för behandling eller lagring av data. Uppgifterna raderas emellertid inte om lagen föreskriver annat, eller om en behörig myndighet har inlett en process som kräver att den registeransvarige behåller uppgifterna eller om annan instans hos Finlands rättssystem har ansökt om säkerhetsskyddsbeslut för uppgifterna.

13 Godkännande av informationsbeskrivningen

Informationsbeskrivningen har godkänts som tillsvidare ikraftvarande och har granskats den 24.5.2018.