Puheterapia

Kohti parempaa kommunikointi- ja toimintakykyä

Puheterapia pyrkii parantamaan kommunikointi- ja toimintakykyä arkielämässä. Meille Tutorikseen puheterapiaan voivat tulla kaikenikäiset ihmiset.

Puheterapia on puheen, kielen ja kommunikaation kuntoutusta. Päämääränä on, että kuntoutujan kommunikointi on arjessa helpompaa ja toimintakyky aikaisempaa parempi. Puheterapia suunnitellaan aina yhdessä asetetuista tavoitteista sekä kuntoutujan vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista käsin.

Meille Tutorikseen voi tulla puheterapiaan niin lapset kuin aikuiset. Palvelemme kaikenikäisiä ihmisiä eri puolilla Suomea. Voimme järjestää puheterapian myös etäkuntoutuksena välimatkoista välittämättä.

Olemme Kelan palveluntuottaja vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Noudatamme Kelan standardia puheterapian suunnittelussa ja toteutuksessa.

Milloin lapsen kanssa puheterapiaan

Lapset ohjaa puheterapiaan usein neuvola tai jokin muu lasta hoitava taho. Vanhemmat voivat myös itse varata ajan puheterapiaan meille Tutorikseen. Puheterapeutti arvioi, onko lapsen puheen- ja kielenkehitys normaali, viivästynyt vai poikkeava.

Lapsella voi olla esimerkiksi

 • äännevirhe
 • puheen ymmärtämisen vaikeuksia
 • kielellisen häiriön lisäksi kontaktihäiriö tai poikkeavuutta vuorovaikutuksessa
 • kehityksellinen kielihäiriö, esim. SLI, kielellinen erityisvaikeus, dysfasia
 • autismi
 • kuulo- ja kehitysvamma
 • äänihäiriöitä
 • änkytystä
 • ongelmia syömisessä ja nielemisessä

Lisäksi lapsen puhe voi olla ikätovereihin verrattuna hyvin vähäistä tai epäselvää.

Lue lisää:
Puheterapeutti vastaa vanhempien kysymyksiin.

Puuttuvien äänteiden harjoittelu onnistuu myös kotona. Lue puheterapeuttimme neuvot vanhemmille R-kirjain harjoitteluun.

Puheterapia auttaa lapsia kielen kehityksen häiriöissä.

Milloin aikuisen on hyvä hakeutua puheterapiaan

Aikuinen hakeutuu useimmiten puheterapiaan sairauden tai vammautumisen vuoksi. Syitä voivat olla mm.

 • aivoverenkierronhäiriöstä johtuva afasia tai dysartria
 • aivohalvaus tai muu neurologinen sairaus
 • epäselvä puhe
 • syömisen ja nielemisen häiriö
 • lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus
 • äänenkäytön ongelma
 • äänihäiriö
 • äänen käheys tai väsyminen

Usein myös puheammattilaiset hyötyvät puheterapiasta.

Hyödynnä vahvuutemme

Vahvuutenamme Tutoriksessa on moniammatillinen kuntoutus: tiimeissä työskentelee puheterapeuttien lisäksi myös muita kuntoutusalan ammattilaisia.

Lisäksi puheterapiamme on aina yhteisöllistä: puheterapeutti tapaa kuntoutujan tämän arkiympäristössä ja ohjaa myös kuntoutujan lähiyhteisöä.

Lue lisää:
Kuntoutus on osa elämää – toimintamalli, joka toimii myös kuntoutujan mielestä.

Moniammatillisuuden ja yhteisöllisyyden lisäksi vahvuuksiamme puheterapiassa ovat

 • monipuolinen kokemus lasten kehityksellisistä häiriöistä
 • puhe-, oraali- ja sensomotoriikan kuntoutus
 • syömishäiriöiden kuntoutus
 • kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen kuntoutus
 • etäkuntoutus: kaikki terapeuttimme ovat suorittaneet etäkuntoutussertifikaatin

Puheterapeuttimme hyödyntävät työssään uusimpia tutkimustuloksia ja tekniikkaa. Heillä on myös erinomaiset mahdollisuudet jatkuvaan kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen kuntoutujien parhaaksi.

Puheterapia on puheterapeutin ja kuntoutujan vuorovaikutusta.

Näin puheterapia etenee kohti tavoitteita

 1. Liikkeelle tutkimuksesta. Puheterapia käynnistyy tarvittaessa tutkimuksilla ja arvioinneilla.
 2. Suunnittelu yhteistyössä arjesta käsin. Suunnittelemme terapian aina yhdessä kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä kanssa. Suunnittelussa otetaan huomioon myös lähettävän tahon kuntoutussuunnitelma. Olennaista suunnittelussa ovat yhdessä asetetut tavoitteet sekä kuntoutujan vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet.
 3. Yksin tai ryhmässä. Puheterapiaa saa sekä yksilö- että ryhmäkuntoutuksena.
 4. Mukaan oma lähiyhteisö. Meillä Tutoriksessa puheterapia on yhteisöllistä kuntoutusta. Se tarkoittaa, että kuntoutujan lähi-ihminen tai ihmiset, esimerkiksi lapsen vanhemmat, osallistuvat puheterapiaan ja saavat myös terapeutilta ohjausta, tukea ja vinkkejä. Näin heillä on hyviä keinoja toimia arjessa niin, että kuntoutujan vahvuudet nousevat esille ja ongelmien vaikutus hänen toimintakykyynsä on mahdollisimman pieni.
 5. Apuvälineen. Puheterapeutti voi antaa arvion apuvälineen käytöstä ja apuvälineen käytön ohjausta.

Lue lisää:
Aapon tarina. Miten puheterapia auttaa arjessa?

Yksilö- tai ryhmäkuntoutus – arjen merkitys olennainen

Hyödynnämme yksilö- ja ryhmäkuntoutuksissa omaa toimintamalliamme Startti-Matka-Pysäkki®.

Molemmissa kuntoutusmuodoissa kuntoutuja tai kuntoutujat ja puheterapeutti tapaavat kuntoutujille luontevassa arkiympäristössä, esimerkiksi lapsen kanssa kotona, päiväkodissa tai koulussa. Ryhmäkuntoutuksessa on yleensä mukana noin 2–6 henkilöä.

Teknologia hyödyksi – etäkuntoutusta, virtuaalikuntoutusta ja nettiterapiapelejä

Puheterapia voi tapahtua myös etäkuntoutuksena välimatkoista välittämättä. Järjestämme etäpuheterapian helppokäyttöisen videoneuvotteluohjelman avulla.

Nettiterapiapelit ovat äänteiden harjoitteluun kehittämiämme pelejä, lasta motivoivia ja helppokäyttöisiä niin kotona kuin koulussa. Pelilisensseihin voidaan sisällyttää myös puheterapeutin etäohjaus. Peleistä on saatavana myös ammattilaisversiot puheterapeuttien käyttöön.

Puheterapeuttimme hyödyntävät myös virtuaalitodellisuutta. Kolmiulotteinen virtuaalinen ympäristö luodaan tietokoneen avulla. Erilaiset ympäristöt aktivoivat, motivoivat ja tempaavat mukaansa. Virtuaalisten maailmojen kautta päästään myös tekemään uudenlaisia harjoituksia. Virtuaalikuntoutus sopii yhtä lailla lapsille kuin aikuisille.

Katso video:
Missä ne linnut lentää – puheterapiaa virtuaalimaailmassa.