Ajankohtaista

Etäkuntoutuksella arki kuntouttavaksi

8.6.2018

Etäkuntoutuksen toteuttaminen kotona, koulussa tai vaikkapa lomamatkalla vie kuntoutuksen lähelle lasta ja lapsen yhteisöä. Linnuntie-lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishankkeen kuntoutuskokeiluissa lapsen tukeminen ja kuntoutusharjoitteiden toteuttaminen arjessa muuttuivat helpommaksi, koska vanhemmat ja lähiaikuiset osallistuivat kuntoutustilanteeseen saaden terapeutilta konkreettista ohjausta. Tutuissa ympäristöissä toimimisen yhdessä läheisen aikuisen kanssa koettiin tarjoavan myös lapsille mielekkäitä kokemuksia. Kuntoutuksesta tulikin entistä tiiviimpi osa lapsen arkea.

Kelalla on käynnissä etäkuntoutushanke vuosien 2016–2020 aikana. Etäkuntoutushankkeen tarkoituksena on Kelan kuntoutuspalveluiden kehittäminen siten, että tulevaisuudessa asiakkailla on mahdollisuus osallistua kuntoutukseen etäteknologian välityksellä. Kelan rahoittamassa Linnuntie-hankkeessa Tutoris Oy on kehittänyt toimivia toteutustapoja 1-7-vuotiaiden lasten yhteisölliseen etäkuntoutukseen puhe-, toiminta- ja fysioterapian etäkuntoutuspilotittien myötä. Etäkuntoutusta kehitettiin tiiviissä yhteistyössä kuntoutujien ja heidän lähiyhteisöjensä kanssa.

Etäkuntoutuksella kuntoutukselle asetetut tavoitteet saavutettiin

Hankkeeseen osallistuneiden asiakkaiden kuntoutustarpeet liittyivät kielelliseen erityisvaikeuteen, monimuotoiseen kehityshäiriöön sekä muihin hieno- tai karkeamotorisiin ja liikunnallisiin haasteisiin. Kuntoutuskokeiluissa puhe- ja toimintaterapiajaksot toteutettiin kokonaan etäkuntoutuksena.  Fysioterapian etäkuntoutuksen tukena tarvittiin lähikäyntejä esimerkiksi kuntoutujan toimintakyvyn arvioimiseksi ja yhteisön ohjaamiseksi.

Linnuntie-hankkeen terapiapilotteihin osallistuneiden kuntoutujien lähiyhteisöjen kokemukset etäkuntoutuksestaolivat erittäin myönteisiä. Kuntoutuskokeilujaksoilla kuntoutuksen tavoitteet saavutettiin terapeuttien ja lähiyhteisöjen kokemusten mukaan hyvin kaikissa kolmessa pilotissa ja lähiyhteisöt kokivat, että kuntoutujat hyötyivät etäkuntoutuksesta. Etäkuntoutus soveltui kuntoutuksen toteutustapana hankkeeseen osallistuneille kuntoutujille. Tämä tukee Kelan Etäkuntoutushankkeessa vuonna 2016 tehdyn selvityksen mukaisia suosituksia, joissa etämenetelmien käyttöä ei tule rajata vain joillekin asiakasryhmille tai tietynlaisiin asiakastilanteisiin. Tärkeää olisikin kokeilla etäkuntoutusta rohkeasti ja keskittyä siihen, millä tavalla toteutettuna se toimii parhaiten.

Etäkuntoutuksen avulla tuki arkeen on konkreettisempaa

Kuntoutujan yhteisöllä oli merkittävä ja aktiivinen rooli Linnuntie-hankkeen kuntoutuskokeiluissa. Kuntoutujat osallistuivat hankkeessa toteutettuihin etäkuntoutustapaamisiin yhdessä arjen yhteisöstä nimettävän avustajan, eli eAvustajan kanssa. eAvustaja toimi kuntoutujan tukena ja ohjaajana kuntoutuskäynneillä, joissa kuntoutuja, eAvustaja ja terapeutti kohtasivat tietokoneen välityksellä asiakkaalle tutuissa ympäristöissä. eAvustaja oli mukana kuntoutuskerroilla oppimassa asioita ja näkemässä, miten asioita voidaan konkreettisesti harjoitella, mikä edisti kotiharjoittelua ja harjoiteltavien taitojen yleistymistä arkeen.

Etäkuntoutuksen onnistumisessa keskeisintä on yhteisön sitoutuminen kuntoutukseen. Kuntoutuksen toteuttamiseen tarvitaan vain toimivat laitteet ja sovellukset sekä nettiyhteys. Mahdollisten pulmatilanteiden sujuvaksi ratkaisemiseksi on tärkeää olla IT-tuki käytettävissä. Lisäksi etäkuntoutuksen onnistuminen edellyttää terapeutilta ymmärrystä ja osaamista niin yhteisön ohjaamiseen kuin laitteiden ja välineiden käyttämiseen. Jatkossa etäkuntoutusta toteuttavien terapeuttien kouluttaminen onkin tärkeää, mutta myös kuntoutukseen ohjaavien tahojen etäkuntoutustiedon lisääminen edistäisi etäterapian kehitystä.

Etäkuntoutuksen avulla lasta voidaan tukea arjessa aiempaa yksityiskohtaisemmin ja paremmin, koska läheinen aikuinen ja terapeutti tekevät tiivistä yhteistyötä lapsen tukemiseksi jokaisella kuntoutuskerralla. Vanhemmalle aktiivisen roolin omaksuminen voi olla vaativaa, mutta toisaalta vanhemman oppiessa tukemaan lasta arjessa, mahdollistuu terapiassa opittujen asioiden yleistyminen jokapäiväiseen elämään.

Lisätietoja 

Kristiina Kotilainen, Tutoris Oy
044 712 1903
kristiina.kotilainen@tutoris.fi

Lue lisää:

www.tutoris.fi/linnuntie
www.kela.fi/etakuntoutus-hanke