• Etusivu
  • Asiakasrekisteriseloste – Tutoris Oy

Asiakasrekisteriseloste – Tutoris Oy

1 Rekisterinpitäjä

Mehiläinen Tutoris Oy (1844559-3)

Kajaaninkatu 15, 90100 Oulu

Puh. 040 560 6272

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tarja Gröhn

Kuntoutuksen toimialajohtaja

Puh. 050 5980 368, tarja.grohn@tutoris.fi

Tietosuojavastaavana Tutoris Oy:ssä toimii Pasi Lantto 050 401 6839, tietosuojavastaava@tutoris.fi

3 Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on asiakasrekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisterin tarkoitus on Tutoris Oy:n tuottamien kuntoutus- ja hoivapalveluiden käyttäjiä koskevien tietojen kerääminen, käyttäminen palvelun suunnitteluun ja toteutukseen sekä tietojen säilyttäminen lain edellyttämällä tavalla.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään tiedot henkilöistä ja yhteisöistä, jotka ovat käyttäneet tai hakeneet Tutoris Oy:n kuntoutus- ja hoivapalveluita. Rekisteri pitää sisällään asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat muun muassa nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä palvelujen toteutusta koskevat maksusitoumukset liitteineen, muiden sosiaali- ja terveydenhuollon tai sairaanhoidon yksiköiden laatimat asiakirjat ja kuntoutussuunnitelmat sekä Tutoris Oy:n käyttämät ja tuottamat testilomakkeet/mittarit, käyntitiedot/hoitotiedot, palvelun toteutusta koskevat suunnitelmat sekä lausunnot. Asiakkaan suostumuksella rekisteri voi pitää sisällään myös asiakkaiden kuva- ja videoaineistoa asiakassuhteen ajalta, mutta tämä selvitetään aina erikseen. Tiedot on saatu palvelun suosittelijalta, maksajalta tai loppukäyttäjältä tai hänen omaiseltaan.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai tiedot on saatu palvelun suosittelijalta, maksajalta tai loppukäyttäjältä/hänen omaiseltaan.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilöitä koskevia rekisterin tietoja luovutetaan palvelun maksajalle, palvelun käyttäjälle tai hänen huoltajalleen/omaiselleen sekä palvelun käyttäjän kuntoutussuunnitelman laatineelle taholle asiakkaan kanssa tehdyn yhteistyösitoumuksen mukaisesti. Tiedot luovutetaan palvelun käyttäjän tai hänen huoltajansa kirjallisella luvalla. Vuodesta 2017 alkaen kuntoutuksen asiakaskäyntien tiedot ja yhteenvedot ovat siirtyneet myös potilastietojärjestelmästä Kanta-arkistoon. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

9 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna tietosuojavastaavalle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

12 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.

Henkilötiedot tuhotaan, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

13 Informointiselosteen hyväksyntä

Informointiseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 4.1.2022.